Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Tin tức
 Tờ trình trước Đại hội năm 2017
 

Tờ trình trước Đại hội năm 2017


Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2016

và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

 

[back1]
Các tin khác