Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Tin tức
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng: 31/03/2021)
 

 Chương trình dự kiến  ==> 

Thư mời tham dự HĐCĐ thường niên 2021  ==> 

Dự thảo quy chế tổ chức  ==> 

Báo cáo của BGĐ  ==> 

Báo cáo hoạt động của HĐQT ==> 

Báo cáo của BKS  ==> 

Tờ trình số 01  ==> 

Tờ trình số 02  ==> 

Tờ trình số 03  ==> 

Tờ trình số 04  ==> 

Tờ trình số 05  ==> 


[back1]
Các tin khác