Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Tin tức
 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2020
 

 Nội dung và chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  ==> 

Thư mời, Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ==> 

 Báo cáo họat động của hội đồng quản trị ==> 

Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ==> 

Báo cáo của Ban Giám đốc ==> 

Báo cáo của Ban kiểm soát ==> 

Tờ trình số 1 ==> 

Tờ trình số 2 ==> 

Tờ trình số 3 ==> 

Tờ trình số 4 ==> 

Tờ trình số 5 ==> 


[back1]
Các tin khác