Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm chức danh Giám đốc

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Thông báo thay đổi nhân sự (Giám đốc)

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Công bố thông tin về kết luận của cơ quan thuế vv vi phạm pháp luật về thuế

Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  ==> 

 Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT

 Biên bản họp HĐQT  ==> 

Nghị quyết HĐQT  ==>