Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 Chương trình họp (sửa đổi)
Click để xem ==> 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ dự thảo + Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết (sửa đổi)
Click để xem ==> 
 Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS (bổ sung)
Click để xem ==> 
 Lý lịch nhân sự tham gia BKS (bổ sung)
Click để xem ==> 
 Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình họp
Click để xem ==>