Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

 Click để xem ==> 

 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức
Click để xem ==> 
 Bản cung cấp thông tin của Thành viên BKS Công ty
Click để xem ==> 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Click để xem ==> 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Click để xem ==>