Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Công bố thông tin kiểm toán 2021 (Ngày đăng: 10/02/2022)

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Thông báo v/v quyết toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020 bằng tiền cho cổ phiếu

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

  Xem tại đây  ==>