Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Tài liệu Đại hội cổ đông 2022 (ngày đăng: 30-03-2022)

Báo cáo của Ban Giám đốc - Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2022  ==> 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  ==> 

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022  ==> 

Dự thảo quy chế tổ chức - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  ==> 

Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dụ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.  ==> 

Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  ==> 

Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2026  ==> 

Tờ trình số 01-Thông qua các báo cáo của HĐQT,BKS và BGĐ  ==> 

Tờ trình số 02-Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 ==> 

Tờ trình số 03-Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022  ==> 

Tờ trình số 04-Thông qua thù lao HĐQT,BKS  ==> 

 Tờ trình số 05-Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022  ==> 

 Tờ trình số 06-Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát  ==> 

Thẻ biểu quyết.  ==> 

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. ==> 

 

 

 CBTT24h. Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2022 (Ngày đăng: 07/03/2022)

Click để xem  ==> 

 

 Báo cáo thường niên 2021 (Ngày đăng: 03-03-2022)

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Báo cáo tài chính năm 2021 (Ngày đăng: 28-02-2022)

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Công bố thông tin kiểm toán 2021 (Ngày đăng: 10/02/2022)

  Vui lòng click xem tại đây  ==>