Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 Các tờ trình đại hội
Click để xem ==> 
 Dự thảo Nghị quyết và Thẻ biểu quyết
Click để xem ==> 
 Báo cáo thường niên 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Nghị quyết Hội đồng quản trị