Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Công bố thông tin bất thường

 Công bố thông tin bất thường: Ký HĐ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

 Quyết định việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Quyết định việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty CP HAREC Đầu tư và Thương Mại

 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP HAREC Đầu tư & Thương mại

 Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn

 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

 Công văn Chấp thuận đăng ký Công ty Đại chúng