Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

 Xem file đính kèm  ==>

 Tài liệu Đại Hội

Lý lịch trích ngang nhân sự tham gia HĐQT  ==> 

Nghị quyết dự thảo  ==> 

Nội dung và chương trình dự kiến  ==> 

Thẻ biểu quyết  ==> 

Tờ trình số 6  ==> 

Tờ trình số 7  ==> 

 Các mẫu văn bản liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần   ==> 

Giấy ứng cử ==> 

BBH nhóm cổ đông Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT ==> 

Giấy đề cử TV HĐQT ==> 

Sơ yếu lý lịch ==> 

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thư mời, Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự   ==> 

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019    ==> 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  ==> 

Báo cáo của Ban giám đốc   ==> 

Báo cáo của Ban kiểm soát  ==> 

Báo cáo kiểm toán  ==> 

Các tờ trình     ==> 

Dự thảo Quy chế bầu cử      ==> 

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thư mời   ==> 

Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, Click để xem ==> 

Nội dung và chương trình dự kiến   ==>