Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Thông báo v/v quyết toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020 bằng tiền cho cổ phiếu

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

  Vui lòng click xem tại đây  ==> 

 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

  Xem tại đây  ==> 

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng: 31/03/2021)

 Chương trình dự kiến  ==> 

Thư mời tham dự HĐCĐ thường niên 2021  ==> 

Dự thảo quy chế tổ chức  ==> 

Báo cáo của BGĐ  ==> 

Báo cáo hoạt động của HĐQT ==> 

Báo cáo của BKS  ==> 

Tờ trình số 01  ==> 

Tờ trình số 02  ==> 

Tờ trình số 03  ==> 

Tờ trình số 04  ==> 

Tờ trình số 05  ==>