Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng: 31/03/2021)

 Chương trình dự kiến  ==> 

Thư mời tham dự HĐCĐ thường niên 2021  ==> 

Dự thảo quy chế tổ chức  ==> 

Báo cáo của BGĐ  ==> 

Báo cáo hoạt động của HĐQT ==> 

Báo cáo của BKS  ==> 

Tờ trình số 01  ==> 

Tờ trình số 02  ==> 

Tờ trình số 03  ==> 

Tờ trình số 04  ==> 

Tờ trình số 05  ==> 

 Báo cáo thường niên 2020 ( ngày đăng: 22/3/2021)

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Báo cáo tài chính 2020

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 Vui lòng xem tại đây  ==>