Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thư mời, Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự   ==> 

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019    ==> 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  ==> 

Báo cáo của Ban giám đốc   ==> 

Báo cáo của Ban kiểm soát  ==> 

Báo cáo kiểm toán  ==> 

Các tờ trình     ==> 

Dự thảo Quy chế bầu cử      ==> 

 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thư mời   ==> 

Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, Click để xem ==> 

Nội dung và chương trình dự kiến   ==> 

 CBTT bất thường (Đăng ngày: 02/05/2019)

CBTT bất thường, Click để xem ==> 

 TB ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2019  ==> 

 Nghị quyết Hội đồng quản trị (Đăng ngày: 26/04/2019)

 Click để xem ==> 

 CV xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Click để xem ==>