Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Tin nhà đất
 Bản cung cấp thông tin của Thành viên BKS Công ty
Click để xem ==> 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Click để xem ==> 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Click để xem ==> 
 Thông báo thay đổi nhân sự
Click để xem ==> 
 Danh sách người nội bộ và những người có liên quan
Click để xem ==>