Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn  ==> 

 Biên bản họp HĐQT - Nghị quyết HĐQT

 Biên bản họp HĐQT  ==> 

Nghị quyết HĐQT  ==> 

 CBTT về thay đổi nhân sự

 Xem file đính kèm  ==> 

 Nghị quyết ĐHCĐ 2019

Xem file đính kèm  ==> 

 Thông báo thay đổi nhân sự

 Xem file đính kèm  ==>