Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Mẫu 03-CBTT.Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

 Xem file đính kèm  ==> 

 Phụ lục số 03 Bản cung cấp thông tin

 Xem file đính kèm  ==> 

 Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

 Xem file đính kèm  ==>

 Tài liệu Đại Hội

Lý lịch trích ngang nhân sự tham gia HĐQT  ==> 

Nghị quyết dự thảo  ==> 

Nội dung và chương trình dự kiến  ==> 

Thẻ biểu quyết  ==> 

Tờ trình số 6  ==> 

Tờ trình số 7  ==> 

 Các mẫu văn bản liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần   ==> 

Giấy ứng cử ==> 

BBH nhóm cổ đông Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT ==> 

Giấy đề cử TV HĐQT ==> 

Sơ yếu lý lịch ==>